Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Скрипник Марина Іванівна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук

 1. 1. Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці ⁄⁄ Проблеми освіти, 2015
 2. 2. Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія “Педагогіка” 2017/10/31
 3. 3. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні: підходи та особливості розроблення (у співавторстві) ⁄⁄ Адаптивне управління: теорія і практика. Серія “Педагогіка” 2017/10/31
 4. 4. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи (Авт. кол.: В.В. Олійник, М.О. Кириченко, О.М. Отич, Т.М. Сорочан, О.І. Бондарчук, Н.Г. Діденко, Л.М. Сергеєва, Н.І. Клокар, В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник). – Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). К.: Видавничий дім” Сам”. С. 382-391
 5. 5. Концептуальні засади психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти (на вибірці науково-педагогічних працівників» (у співавторстві: Л. М. Сергеєва, О. І. Бондарчук, А О. Молчанова, М. І. Скрипник, О. А. Філь ⁄ Наук. ред. Г.О.Козлакова). К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2015. 40 с.
 6. 6. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти (авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н.В. Гузій, В.П. Ляхоцький, О.Л. Ануфрієва, І.Ю. Регейло, ВІ Саюк, М.І.Скрипник, О.С. Снісаренко, М.О.Чернишова, Г.О. Штомпель. К., 2014. (авт. 0, 5 др. арк.).
 7. 7. Закономірності та принципи формування змісту підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освітиПідготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології (авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н.В. Гузій, В.П. Ляхоцький, О.Л. Ануфрієва, І.Ю. Регейло, ВІ Саюк, М.І.Скрипник, О.С. Снісаренко, М.О.Чернишова, Г.О. Штомпель. –К., 2014. (авт. 1 др. арк.). К.: ДВНЗ УМО, 2014. С. 173 – 194
 8. 8. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: науково-методичний посібник: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: «Агроосвіта», 2017. – 950 с. (у співавторстві, 5,5 др. арк – автора)
 9. 9. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в освіті дорослих: збірник методик і тестових завдань для діагностики ⁄ Укладачі: М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 73 с. (співавтор, 3 др.арк. авторські)
 10. 10. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 252 с. (авторських 3,0 др. арк.)
 11. 11. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.
 12. 12. Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст & менеджер: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 63 с.
 13. 13. Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний блок (процес наукового пізнання) ⁄ Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 39 с.
 14. 14. Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. Методологічні вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси: робочий зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 23 с. (1, 25 др. арк.)
 15. 15. Силабус навчальної дисципліни Творча майстерня молодого науковця
 16. 16. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІППО, 2020. 41 с.
 17. 17. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи?: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 27 с.
 18. 18. Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком / М.І.Скрипник // Заступник директора школи. 2013. № 1. С. 9 – 20
 19. 19. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 3. «Nullius in verba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент ⁄ М. І. Скрипник: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 28 с (1, 25 др. арк.)
 20. 20. Інновації та експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та інновації: від загального до конкретного: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020. 32 с.
 21. 21. Інновації та експериментування у навчанні. Частина 2. Інноваційні технології навчання та кращі освітні практики експериментування: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020. 42 с.
 22. 22. Мейнстрім для філолога: як компетентно обрати актуальну технологію навчання: Робочий зошит для вчителів ЗЗСО. К.: ЦІПО, 2020. 42 с.
 23. 23. Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті: Робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти. К.: ЦІПО, 2019. 62 с.
 24. 24. . Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства: Робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти». К.: ЦІПО, 2019. 34 с.
 25. 25. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи: Електронний навчально-методичний посібник ⁄ М. І. Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 231 с.
 26. 26. Мистецтво самопрезентації ⁄ Харченко Н., Шпиг Н., Скрипник М., Куниця Т. – Київ: «Вид. група «Шкільний світ», 2018. 120 с. С. 26 – 47.
 27. 27. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». К., 2013. 202 с.
 28. 28. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 144 с. (6, 8 др. арк.).
 29. 29. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів (категорія: викладачі коледжів, технікумів (на базах Державний заклад «Київський коледж зв’язку» та коледжу морського і річкового флоту КДАВТ) ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 78 с. (3,7 др. арк.).
 30. 30. Соціальний капітал у шкільному середовищі як потенціал взаємної довіри й взаємодопомоги. У зб.: Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції / упоряд. Л. В. Антонюк; за ред. А. Л. Черній. Рівне: РОІППО, 2020. 56.
 31. 31. Навчальні тексти нової природи : творимо, радимо, тренуємо: методичні рекомендації. К. ЦІПО. 2021. 61 с.
 32. 32. «Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи» (Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти)
 33. 33. «Педагогіка дитинства»
 34. 34. «Шкільний урок: типи, проєкти, аналіз»
 35. 35. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи: Електронний навчально-методичний посібник ⁄ М. І. Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 231 с.
 36. 36. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 144 с. (6, 8 др. арк.)
 37. 37. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів (категорія: викладачі коледжів, технікумів (на базах Державний заклад «Київський коледж зв’язку» та коледжу морського і річкового флоту КДАВТ) ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». К.: На електронному носієві, 2018. 78 с. (3,7 др. арк.)
 38. 38. Дуальна освіта для викладачів Київського державного коледжу туризму і готельного господарства
 39. 39. Спецкурс “Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в регіоні”
 40. 40. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи
 41. 41. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників (освітній матеріал для підвищення кваліфікації викладачів університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти)
 42. 42. Практичні аспекти професійної діяльності методиста ОІППО: освітній матеріал для підвищення кваліфікації (для слухачів групи – Методисти закладів ППО без виділення профілю)
 43. 43. Викладач-андрагог – розробник авторського курсу: експертний погляд та поради
 44. 44. Методична діяльність крізь призму сучасності (освітній матеріал для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань)
 45. 45. Дитинство в культурі та культура дитинства: знане про незнане для педагога
 46. 46. Про мовну тенденцію в модернізації вітчизняної освіти: гра словами чи словесна гра
 47. 47. “Мовний код нації”: дослідження та відеоматеріали
 48. 48. Навчаємо модерново сучасного студента
 49. 49. Практична андрагогіка: освітній матеріал спецкурсу для методистів ОІППО
 50. 50. Спецкурс “Свобода, культура, професійний розвиток педагога Нової української школи”
 51. 51. Практична андрагогіка: освітній матеріал для підвищення кваліфікації (для слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)
 52. 52. Підвищення кваліфікації викладачів Олімпійського коледжу: педагогічна підготовка спортивного тренера
 53. 53. Для методистів гуманітарного профілю: «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в регіоні»
 54. 54. Сталий розвиток культури й освіти в Україні: три кроки до втілення теорії в практику навчання дорослих
 55. 55. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи реалізації нових методик навчання, або: Як стати трансформаційним лідером?
 56. 56. Крок 2: “Чтиво: студіювання актуальних розробок із проблем педагогіки партнерства”
 57. 57. Крок 3: “Трансформаційний лідер: діагностичний інструментарій”
 58. 58. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в регіоні
 59. 59. Дуальний підхід у підготовці молодшого спеціаліста в Київському торговельно – економічному коледжі КНТЕУ
 60. 60. Чтиво: про сталий розвиток у мережі та межових дослідженнях
 61. 61. Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст & менеджер
 62. 62. Палімпсести: теорія між рядками
 63. 63. Обираємо й оформляємо випускну роботу
 64. 64. Професійно-педагогічна підготовка директора (заступника директора) дитячо-юнацької спортивної школи (освітній матеріал)
 65. 65. Дій: від наслідування до творчості. Відкрита Е-дошка для співтворчості з проблеми
 66. 66. Методична діяльність: сучасні індикатори (Матеріал до науково-практичного семінару для методистів РМК (ММК), ОТГ на базі Івано-Франківського ОІППО)
 67. 67. Спецкурс “Як підготувати й ефективно провести лекцію і семінар у вищій школі, АБО: Як модерново викладати сучасним студентам?”
 68. 68. «З видимого пізнавай невидиме» (за Сковородою), АБО: Викладач коледжу навчається й навчає
 69. 69. Проблеми підготовки кадрів для розвитку транспортного потенціалу України: освітній матеріал для підвищення кваліфікації викладачів коледжу морського і річкового флоту КДАВТ
 70. 70. Наука – освіта – виробництво для професійного розвитку викладача (освітній матеріл для підвищення кваліфікації викладачів Київського технікуму електронних приладів)
 71. 71. Зміст і технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі освіти дорослих
 72. 72. Культурна компетентність педагога на роздоріжжі…епох–культур–модусів
 73. 73. Від козацької чайки…
 74. 74. Освіта ∕ література ∕ культура в контексті промислових революцій
 75. 75. 15 інноваційних ідей, що роблять ваші методики ефективними
 76. 76. Тенденції, що змушують методиста бути сучасним: розшифровуємо тексти цифрової епохи
 77. 77. Як боротися з вигоранням: короткі поради (Світити, але не згорати)
 78. 78. «Теребите путь и мосты мостите»
 79. 79. «Що спільного між двокрапкою та фасетною класифікацією?»
 80. 80 . Інновації в післядипломній освіті: аксіологічна модель підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. К.: КУТЕП, 2014. Випуск 17. С. 246 – 260
 81. 81. Здобутки українських науково-педагогічних шкіл – джерела освітніх інновацій ⁄ М. І. Скрипник. 2016
 82. 82. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні: підходи та особливості розроблення (співавторство – В.В.Сидоренко). – 2017. – №5
 83. 83. Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників у проектованому курикулумі. 2017. №5
 84. 84. Модернізація вітчизняної освіти ХХI ст.: проблема суб’єктності ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Методист. – 2018. – №2
 85. 85. Дослідження відкритої післядипломної освіти. У зб.: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С.В.Антощук, Т.І. Сябрук]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. – С. 116 – 119
 86. 86. Практичні аспекти підготовки андрагога. У зб. наук. ст.: Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – С. 192 – 198
 87. 87. Модернізація національної освіти XXI століття: проблема суб’єктності // Методист. 2018. № 2. С. 28 – 33
 88. 88. Дитинство за часів перемін: як не боятися залучати концепції дитинства в програми підвищення кваліфікації педагогів Методист. 2018. № 6. С. 24-33
 89. 89. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: концептуалізація проблеми. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 26 – 30