Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Антощук Світлана Володимирівна

доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук


1. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – К., 2016. – 300 с.

2. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти / В. Гравіт, С. Антощук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 46–50.

3. Основи практичної роботи в системі управління навчальними ресурсами eFront (інструкція для слухачів курсів підвищення кваліфікації). Методичні рекомендації. – К.: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 24 с.

4. Електронний навчальний курс, веб-ресурси та сервіси Google в освітньому процесі: збірник робочих навчальних програм спецкурсів для слухачів курсів підвищення кваліфікації за змішаною формою навчання. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 23 c.

5. Використання технології роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в організації та плануванні навчально-методичної роботи кафедри. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 : зб. матеріалів методологічного семінару., (Київ, 18 травн. 2017 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – С. 33-38.

6. Організація навчально-методичної роботи кафедри засобами Office 365. Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 2. – С. 48-52.

7. Web-ресурси для сучасного вчителя нової української школи. Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи : зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.) / за заг.ред. О.Е Коневщинської, О. В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2018 – 61 с. – С. 7-10. –

8. Освітні ресурси Інтернет для розвитку інформаційно-цифрової компетентності сучасного вчителя. Зб. тез учасників всеукр. електронної науково-практ. конференції «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» (25-26 квітня 2018 року).

9. Ресурси глобальної мережі як джерело неперервного розвитку інформаційно-цифрової компетентності сучасного педагога. Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару., (Київ, 17 травн. 2018 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – С. 12-17.

10. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / С. В. Антощук, С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. — Київ : Інтерсервіс, 2018. — 440 с. – С. 379-392.

11. Особливості роботи у віртуальному навчальному середовищі eFront  Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посібник ; за заг. ред. В. В. Олійника. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 326 с. [С. 170-199].

12. Відкриті Веб-ресурси в цифровому освітньому середовищі. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., (Київ, 27 вересня 2018 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – С. 16-18.

13. Розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в системі відкритої післядипломної освіти: збірник освітньо-професійних програм / за заг. ред. С.П.Касьян, С.В.Антощук; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 250 с.  

14. Генезис змішаного навчання. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред С. П. Касьяна, Л. Л. Ляхоцької, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 196 с.   

15. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів: «Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова. – Затверджена Вченою радою ДЗВО «УМО» (Протокол № 7 від 19 грудня 2019 р.). – ЦІПО, 2020. – 29 с.

16. Інтернет-ресурси та веб-сервіси як навчальні інструменти педагога  Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 231 c. – С. 23-27. .

17. Особливості організації дистанційного навчання на уроках інформатики для різних вікових груп учнів. Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. – 784 p. – Р. 136-140.

18. Умови формування обдарованості учнів в системі позашкільної освіти. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 11 березня 2021 р.). – Київ : НАУ. – К., 2021. – С. 6-8.