Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Купрієвич Вікторія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Посібники

Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади:  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.  

Методичні рекомендації

Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 40 с.

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова, П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін. / за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). 156 с. С. 51–61. (Серія «Педагогічні науки»). /

Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Радкевич (голова) [та ін.]. Київ: Вид. Євенок О. О., 2018. Вип. 15. 188 с. С. 41–47. /

Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО  «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.].  Київ: Юстон, 2019.  Вип. 9(38). C. 78-98.  (Серія «Педагогічні науки»/

Інші праці

Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти. післядипломна освіта в Україні. 2017. № 2. С. 88–90.

Розвиток конкурентоздатності викладача коледжу (технікуму): Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 року) 2018.  Ч. 2.  104 с.  С.27–29.

Самоосвіта як процес удосконалення професійної компетентності викладача закладу освіти: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: тези доп. IVміжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь,7 квітня 2020 р.). Ірпінь-Київ, 2020. С. 227-228.

Практико орієнтований підхід до саморозвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). С. 176-178. 116/

Професійний розвиток викладачів у системі післядипломної освіти: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 269-272.

Opportunities of Economic and Managerial Training of Principals in Ukraine: Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215-221.

Розвиток професіоналізму педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 104-106.

Современные требования к содержанию последипломного образования руководителей профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений: Профессиональные компетенции современного руководителя как фактор развития образовательной сферы [Электронный ресурс]: IV Междунар. науч.-практ. семинар, Минск, 22 апр. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь. ГУО «Акад. последиплом. образования».  Минск. АПО. 2021. С. 274-280.

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!