Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Купрієвич Вікторія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Посібники

Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади:  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.  

Методичні рекомендації

Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 40 с.

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова, П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін. / за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). 156 с. С. 51–61. (Серія «Педагогічні науки»). /

Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Радкевич (голова) [та ін.]. Київ: Вид. Євенок О. О., 2018. Вип. 15. 188 с. С. 41–47. /

Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО  «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.].  Київ: Юстон, 2019.  Вип. 9(38). C. 78-98.  (Серія «Педагогічні науки»/

Інші праці

Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти. післядипломна освіта в Україні. 2017. № 2. С. 88–90.

Розвиток конкурентоздатності викладача коледжу (технікуму): Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 року) 2018.  Ч. 2.  104 с.  С.27–29.

Самоосвіта як процес удосконалення професійної компетентності викладача закладу освіти: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: тези доп. IVміжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь,7 квітня 2020 р.). Ірпінь-Київ, 2020. С. 227-228.

Практико орієнтований підхід до саморозвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). С. 176-178. 116/

Професійний розвиток викладачів у системі післядипломної освіти: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 269-272.

Opportunities of Economic and Managerial Training of Principals in Ukraine: Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215-221.

Розвиток професіоналізму педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 104-106.

Современные требования к содержанию последипломного образования руководителей профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений: Профессиональные компетенции современного руководителя как фактор развития образовательной сферы [Электронный ресурс]: IV Междунар. науч.-практ. семинар, Минск, 22 апр. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь. ГУО «Акад. последиплом. образования».  Минск. АПО. 2021. С. 274-280.

Новини
СТАРТУЄ АКЦІЯ «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»
15 Березня 2023
Запрошуємо освітян до участі в акції «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»!
Організатори ‑ Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти. Ми продовжуємо підтримувати Вас і сприяти трансформації професійного розвитку під час війни.
Запалюємо освітню ватру перемоги. Ватра – це живе вогнище, багаття. Воно оберігає оселю українців. Його запалюють на Майдані. У ході акції планується проведення 23 вебінарів. Їх будуть проводити для Вас волонтери освітнього фронту – 34 науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, члени віртуальних кафедр Українського відкритого університету післядипломної освіти, наші партнери, працівники Міністерства освіти і науки України, громадські діячі, переможці Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», вчені і практики із закладів освіти України, Республіки Польща, Ізраїлю. Будемо раді вітати спікерів, які хочуть до нас приєднатися і поділитися професійною майстерністю.
Участь у вебінарах безкоштовна. Сертифікат про підвищення кваліфікації 6 год. Ліцензія МОН України: наказ від 15.11. 2016р. № 1492 «Про переоформлення ліцензій».
Слідкуйте за нашими оголошеннями!
Будьмо партнерами у навчанні!

Як стати учасником акції «Освітня ватра перемоги»
Крок 1. Ознайомтеся з тематикою та графіком проведення вебінарів акції «Освітня ватра перемоги».
Крок 2. Зареєструйтеся для участі у вебінарі, заповніть анкету – ці дані потрібні для оформлення сертифікату.
Крок 3. Отримайте посилання на вебінар від організаторів.
Крок 4. Приєднайтеся до вебінару, зазначивши ім’я та прізвище повністю – це важливо для верифікації Вашої особи і видачі сертифікату.
Крок 5. Якщо передбачені відповіді на запитання, участь у дискусії або виконання завдань, беріть активну участь.
Крок 6. Отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації та будьте нашим партнером у навчанні.
Графік проведення вебінарів кафедра ФОД
Графік проведення вебінарів кафедра ПУ
Графік проведення вебінарів кафедра ПВО
Графік проведення вебінарів кафедра МОП
Графік проведення вебінарів кафедра ВОСІКТ