Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Супрун Вячеслав Васильович

професор кафедри
кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України


1. Державно-громадське управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун, М. П. Лопата // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : М. Бєлопольський [та ін].‒ Київ : Юстон, 2019. ‒ Вип. 7(36). ‒156 с. ‒ С. 101–130. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

2. Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду / Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 12(41) 2020 . ‒220 с. ‒ С. 183–218. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління 281).

3. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 13(42) 2020 . ‒ 232 с. ‒ С.200 –230. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління  281).

4. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2019. ‒ Вип. 9(38) 2019 . ‒100 с. ‒ С. 63–97. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

5. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України / В. В. Супрун, В. В. Максимчук . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 4/5(33/34). ‒112 с. ‒ С. 60–92. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

6. Теоретичні та практичні аспекти регулюванняпрофесійної освіти в Україні Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. ‒ Вип. 2(31). ‒124 с. ‒ С. 108–123. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

7. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 3(32). ‒152 с. ‒ С. 104–124. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

8. Інноваційні форми організації методичної роботи в закладі освіти в умовах НУШ Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. – С.164-168.  

9. Інноваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх менеджерів освіти. Сучасний рух науки: тези доп. XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Т.2. (м. Дніпро, 1-2 квітня 2021 року). Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

10. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 – 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

11. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – С. 401-406.

12. Управлінська компетентність в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

13. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної освіти України. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. – 317 с. – С.39-43.

14. Державна політика підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми здобуття освіти. Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2019 року, Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2019. – 122 с. – С.81-84.

15. Розвиток ефективної системи управління освітою України в умовах суспільних змін та кризових викликів суспільстваУправління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 – 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. – С.253-254

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.