Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Супрун Вячеслав Васильович

Професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України.

1. Державно-громадське управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун, М. П. Лопата // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : М. Бєлопольський [та ін].‒ Київ : Юстон, 2019. ‒ Вип. 7(36). ‒156 с. ‒ С. 101–130. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

2. Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду / Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 12(41) 2020 . ‒220 с. ‒ С. 183–218. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління 281).

3. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 13(42) 2020 . ‒ 232 с. ‒ С.200 –230. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління  281).

4. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2019. ‒ Вип. 9(38) 2019 . ‒100 с. ‒ С. 63–97. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

5. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України / В. В. Супрун, В. В. Максимчук . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 4/5(33/34). ‒112 с. ‒ С. 60–92. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

6. Теоретичні та практичні аспекти регулюванняпрофесійної освіти в Україні Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. ‒ Вип. 2(31). ‒124 с. ‒ С. 108–123. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

7. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 3(32). ‒152 с. ‒ С. 104–124. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

8. Інноваційні форми організації методичної роботи в закладі освіти в умовах НУШ Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. – С.164-168.  

9. Інноваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх менеджерів освіти. Сучасний рух науки: тези доп. XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Т.2. (м. Дніпро, 1-2 квітня 2021 року). Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

10. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 – 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

11. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – С. 401-406.

12. Управлінська компетентність в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

13. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної освіти України. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. – 317 с. – С.39-43.

14. Державна політика підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми здобуття освіти. Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2019 року, Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2019. – 122 с. – С.81-84.

15. Розвиток ефективної системи управління освітою України в умовах суспільних змін та кризових викликів суспільстваУправління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 – 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. – С.253-254