Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Надрага Василь Іванович

Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

1. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики. – Формування ринкових відносин в Україні. ‒ 2016. ‒ № 9 (184). ‒ С. 3-8.

2. Інституціональне середовище як фактор детермінації соціальних ризиків у сфері зайнятості населення. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ – 2017. – №1(50). – С.6-15

3. Theoretical bases of risk management of social-labor sphere. Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2017. – № 4 (12). Р. 2. – 200, [2] p., 8-15.

4. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. (в т.ч. автора – розділ 5.5 «Інституціональні засади реалізації ризиків у соціально-трудовій сфері» ‒ С. 348-360)

5. «Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку» – Регіональна економіка. – 2018. – №3 (89). – С. 21-28.  

6. Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №3. – С. 57-65

7. Базові орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №4. – C. 63-70.

8. Vasiliy Nadraga, Anatoliy Balanda. «Macro-level modeling of budget support for social risk management» (in English) ‒ Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2019, вип. 2(35). – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234с. – С. 144-151

9. Charter of fundamental rights of the European Union and social budgeting in Ukraine: the problem of protecting the basic principles-values in the financial crisis. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – №1-2. – С.55-61

10. Budget Financing of Social Risks in Ukraine: Current State and Macro-level Model of Development. TEM Journal, 8(2), 477-485, May 2019. eISSN: 2217-8333.

11. Social dialogue as a condition of multivariate development of the social and labour relations in ukraine: institutional aspects. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(21).

12. The Peculiarities of Implementing the World Experience in the Process of Un shadowing the Economy of Ukraine. International Journal of Management and Business Research, 9 (4), 145-156, December 2019.

13.Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад. – Ринок праці та зайнятість населення. Науково-практичний журнал, – К.: ІПК ДСЗУ, №3(59)/2019. – 94 с. – С.60-67.

14. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с. ISBN 978-617-649-061-6 (в т. ч. автора Надраги В.І.: розділ 1.5. «Концептуальні засади соціального захисту населення країн європейського союзу в контексті мінімізації соціальних ризиків». – С.46-60 та розділ 5.5. «Cоціальний діалог як інструмент рішення проблем в соціально-трудовій сфері». – С.360-374)

15. Comparison of missing values handling techniques using mice package tools of r software and logistic regression model. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1246, pages 39-50, Springer, 2021, ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic) Scopus

16. Государственная политика защиты базовых принципов-ценностей в условиях миграционного кризиса в Украине. – Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1. Redacija naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń 2021. -735 stron. – S.596-607. ISBN 978-83-8180-423-3

17. Европейского Союза об основных правах и социальное бюджетирование в Украине: проблема защиты базовых принципов-ценностей в условиях финансового кризиса. – Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 2. Redacija naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń 2021. – 1011 stron. – S.504-516. ISBN 978-83-8180-424-0

18. «Завдання центральних органів влади та місцевого самоврядування щодо адаптації ВПО на новому місці проживання у сучасних умовах». – Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) упоряд. О.П.Канівець, Л.Г.Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 106 с. – C.63-65

19. «Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах децентралізації». – Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). – К.: ТОВ «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2017 ‒ 148 с. – С.78-80

20. Надрага В.І. «Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах децентралізації». ‒ Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с. – C.128-130

 21. «Розробка макрорівневої моделі фінансування управління соціальними ризиками». ‒ Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) ‒ К.: НАУ, 2018. – 265 с. – C. 163-165

22. «Орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні». ‒ Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. Ред Черасова А.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – 137 с. – С.40-42

23. «Соціальне підприємництво як стратегічний напрямок надання соціальних послуг на рівні територіальних громад». – Форум прямої демократії: матеріалів доповідей та тез всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4 грудня 2018 року / За заг. Ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 405 с. – С. 258-260

 24. «Проблеми модернізації професійної підготовки та післядипломної освіти управлінських кадрів місцевого самоврядування». – Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). – Мукачево: МДУ, 2019. – 361 с.–С.336-338

25. «Соціальне бюджетування в умовах фінансової кризи». – Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 травня 2019 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 104 с. – С.79-81 (Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

26. «Особливості прояву ризиків соціально-трудової сфери в інформаційній економіці». ‒ Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. — К. : КНЕУ, 2019. — 341, [1] с. – С.34-37. ISBN 978-966-926-301-8

 27. «Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад». – Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. 329 с. – С.196-199 (Секція (№ та назва): 4. Організаційно-управлінські, соціально-економічні та фінансові механізми забезпечення трансформацій ринку праці.)

 28. «Сучасні проблеми взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення економічної безпеки об’єднаних територіальних громад». Секція 3: Теорія й практика діяльності об’єднаних територіальних громад. – «Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції», Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В.Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк»,2020.468с.–С.184-188.

29. Модель соціально-орієнтованої поведінки приватного сектора у фінансуванні соціальних ризиків. – Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. – 404 с., C.239-242.

30. Проблеми інклюзії на ринку праці в сучасних умовах. ‒ Глобалізація ринку праці: виклики для України: збірник матеріалів доповідей круглого столу (Київ, 17 грудня 2020 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, С. П. Калініної. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ» , 2021. 80 с. – С.28-30