Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Надрага Василь Іванович

професор кафедри
доктор економічних наук, професор


1. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики. – Формування ринкових відносин в Україні. ‒ 2016. ‒ № 9 (184). ‒ С. 3-8.

2. Інституціональне середовище як фактор детермінації соціальних ризиків у сфері зайнятості населення. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ – 2017. – №1(50). – С.6-15

3. Theoretical bases of risk management of social-labor sphere. Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2017. – № 4 (12). Р. 2. – 200, [2] p., 8-15.

4. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. (в т.ч. автора – розділ 5.5 «Інституціональні засади реалізації ризиків у соціально-трудовій сфері» ‒ С. 348-360)

5. «Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку» – Регіональна економіка. – 2018. – №3 (89). – С. 21-28.  

6. Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №3. – С. 57-65

7. Базові орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №4. – C. 63-70.

8. Vasiliy Nadraga, Anatoliy Balanda. «Macro-level modeling of budget support for social risk management» (in English) ‒ Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2019, вип. 2(35). – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234с. – С. 144-151

9. Charter of fundamental rights of the European Union and social budgeting in Ukraine: the problem of protecting the basic principles-values in the financial crisis. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – №1-2. – С.55-61

10. Budget Financing of Social Risks in Ukraine: Current State and Macro-level Model of Development. TEM Journal, 8(2), 477-485, May 2019. eISSN: 2217-8333.

11. Social dialogue as a condition of multivariate development of the social and labour relations in ukraine: institutional aspects. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(21).

12. The Peculiarities of Implementing the World Experience in the Process of Un shadowing the Economy of Ukraine. International Journal of Management and Business Research, 9 (4), 145-156, December 2019.

13.Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад. – Ринок праці та зайнятість населення. Науково-практичний журнал, – К.: ІПК ДСЗУ, №3(59)/2019. – 94 с. – С.60-67.

14. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с. ISBN 978-617-649-061-6 (в т. ч. автора Надраги В.І.: розділ 1.5. «Концептуальні засади соціального захисту населення країн європейського союзу в контексті мінімізації соціальних ризиків». – С.46-60 та розділ 5.5. «Cоціальний діалог як інструмент рішення проблем в соціально-трудовій сфері». – С.360-374)

15. Comparison of missing values handling techniques using mice package tools of r software and logistic regression model. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1246, pages 39-50, Springer, 2021, ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic) Scopus

16. Государственная политика защиты базовых принципов-ценностей в условиях миграционного кризиса в Украине. – Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1. Redacija naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń 2021. -735 stron. – S.596-607. ISBN 978-83-8180-423-3

17. Европейского Союза об основных правах и социальное бюджетирование в Украине: проблема защиты базовых принципов-ценностей в условиях финансового кризиса. – Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 2. Redacija naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń 2021. – 1011 stron. – S.504-516. ISBN 978-83-8180-424-0

18. «Завдання центральних органів влади та місцевого самоврядування щодо адаптації ВПО на новому місці проживання у сучасних умовах». – Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) упоряд. О.П.Канівець, Л.Г.Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 106 с. – C.63-65

19. «Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах децентралізації». – Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). – К.: ТОВ «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2017 ‒ 148 с. – С.78-80

20. Надрага В.І. «Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах децентралізації». ‒ Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с. – C.128-130

 21. «Розробка макрорівневої моделі фінансування управління соціальними ризиками». ‒ Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) ‒ К.: НАУ, 2018. – 265 с. – C. 163-165

22. «Орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні». ‒ Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. Ред Черасова А.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – 137 с. – С.40-42

23. «Соціальне підприємництво як стратегічний напрямок надання соціальних послуг на рівні територіальних громад». – Форум прямої демократії: матеріалів доповідей та тез всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4 грудня 2018 року / За заг. Ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 405 с. – С. 258-260

 24. «Проблеми модернізації професійної підготовки та післядипломної освіти управлінських кадрів місцевого самоврядування». – Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). – Мукачево: МДУ, 2019. – 361 с.–С.336-338

25. «Соціальне бюджетування в умовах фінансової кризи». – Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 травня 2019 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 104 с. – С.79-81 (Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

26. «Особливості прояву ризиків соціально-трудової сфери в інформаційній економіці». ‒ Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. — К. : КНЕУ, 2019. — 341, [1] с. – С.34-37. ISBN 978-966-926-301-8

 27. «Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад». – Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. 329 с. – С.196-199 (Секція (№ та назва): 4. Організаційно-управлінські, соціально-економічні та фінансові механізми забезпечення трансформацій ринку праці.)

 28. «Сучасні проблеми взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення економічної безпеки об’єднаних територіальних громад». Секція 3: Теорія й практика діяльності об’єднаних територіальних громад. – «Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції», Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В.Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк»,2020.468с.–С.184-188.

29. Модель соціально-орієнтованої поведінки приватного сектора у фінансуванні соціальних ризиків. – Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. – 404 с., C.239-242.

30. Проблеми інклюзії на ринку праці в сучасних умовах. ‒ Глобалізація ринку праці: виклики для України: збірник матеріалів доповідей круглого столу (Київ, 17 грудня 2020 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, С. П. Калініної. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ» , 2021. 80 с. – С.28-30

Новини
СТАРТУЄ АКЦІЯ «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»
15 Березня 2023
Запрошуємо освітян до участі в акції «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»!
Організатори ‑ Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти. Ми продовжуємо підтримувати Вас і сприяти трансформації професійного розвитку під час війни.
Запалюємо освітню ватру перемоги. Ватра – це живе вогнище, багаття. Воно оберігає оселю українців. Його запалюють на Майдані. У ході акції планується проведення 23 вебінарів. Їх будуть проводити для Вас волонтери освітнього фронту – 34 науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, члени віртуальних кафедр Українського відкритого університету післядипломної освіти, наші партнери, працівники Міністерства освіти і науки України, громадські діячі, переможці Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», вчені і практики із закладів освіти України, Республіки Польща, Ізраїлю. Будемо раді вітати спікерів, які хочуть до нас приєднатися і поділитися професійною майстерністю.
Участь у вебінарах безкоштовна. Сертифікат про підвищення кваліфікації 6 год. Ліцензія МОН України: наказ від 15.11. 2016р. № 1492 «Про переоформлення ліцензій».
Слідкуйте за нашими оголошеннями!
Будьмо партнерами у навчанні!

Як стати учасником акції «Освітня ватра перемоги»
Крок 1. Ознайомтеся з тематикою та графіком проведення вебінарів акції «Освітня ватра перемоги».
Крок 2. Зареєструйтеся для участі у вебінарі, заповніть анкету – ці дані потрібні для оформлення сертифікату.
Крок 3. Отримайте посилання на вебінар від організаторів.
Крок 4. Приєднайтеся до вебінару, зазначивши ім’я та прізвище повністю – це важливо для верифікації Вашої особи і видачі сертифікату.
Крок 5. Якщо передбачені відповіді на запитання, участь у дискусії або виконання завдань, беріть активну участь.
Крок 6. Отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації та будьте нашим партнером у навчанні.
Графік проведення вебінарів кафедра ФОД
Графік проведення вебінарів кафедра ПУ
Графік проведення вебінарів кафедра ПВО
Графік проведення вебінарів кафедра МОП
Графік проведення вебінарів кафедра ВОСІКТ