Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Лукіна Тетяна Олександрівна

Професор кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор.

1.  Управління якістю загальної середньої освіти [Management of quality of general secondary education]: навч.-метод. посіб. Київ: Педагогічна думка, 2020. 230 с.  

2.  Якість вищої освіти: теорія і практика [Quality of higher education: theory and practice]: навч.-метод. посіб. / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, Т. Лукіна, В. Базелюк [та ін.]; НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с.

3. Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Україні [ ]. Вісник НАДУ. 2018. № 4. С. 106 – 115.  

4.  Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні [Threats of implementation of the state policy against limitation of equal access to education in ukraine]. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; голов. ред. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Онуфрієва [та ін.]. Київ, 2019. Вип. 3. С. 10 – 33.  

5.  Зміна моделі державної підсумкової атестації випускників гімназій: організаційно-методичний аспект [Change of the model of state final attestation of gymnasium graduates: organizational and methodological aspect]. Український педагогічний журнал. 2020. № 2. C. 42 – 50.

6. Державна підсумкова атестація випускників гімназій в умовах карантинних обмежень освітнього процесу [State final certification of gymnasium graduates under quarantine restrictions of the educational process]. Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. 13(42). С. 169202.

7. Державна політика щодо запровадження інклюзивної освіти: зарубіжні підходи та українські реалії [State policy on introduction of inclusive education: foreign approaches and Ukrainian realities].East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). Vol. 9 (61), part 3, 2020. рp. 27–36. .

8. Механізми забезпечення якості післядипломної освіти як основа підвищення конкурентоспроможності освіти України [Mechanisms for ensuring the quality of postgraduate education as a basis for increasing the competitiveness of education in Ukraine]. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції. У 2-х ч. : Ч. 2. / Наукова ред., упоряд.: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. Київ: Агроосвіта, 2018. С. 131 – 133.

9. Освітній чинник у проблемі забезпечення конкурентоспроможності фахівця [The educational factor in the problem of ensuring the competitiveness of a specialist]. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р.): у 2 т. / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т.2. С. 113-116.

10. Посада як чинник відмінностей у професійному мисленні педагогів [Post as a factor of differences in the professional thinking of educators].Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international (Vol. 5), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. рр. 52-56.

11. Оцінка переваг і недоліків використання е-підручників у загальній середній освіті: зарубіжний досвід [Assessment of the advantages and disadvantages of using e-textbooks in general secondary education: foreign experience]. Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (електронне видання), 28-29 травня 2020 р., м. Київ. Київ : Педагогічна думка, 2020. С. 49-54.