Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Любченко Надія Василівна

доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент


1.  Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України. Вісник післядипломної освіти. – 2010. – Вип. 2. – С. 83-89.

2.  Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма науково-методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти. Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища : темат. зб. пр. засідання Всеукр. школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти/ упоряд. Н. В. Любченко, Н. А. Мельник; Г. Є. Тригубець, А. А. Волосюк; за заг. ред. В. В. Олійника. — Рівне : РОІППО, 2011. — С. 89–91.

3. Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу: електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції, 23.11.2018, ПОІППО / за наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 84 с. 

4.  Деякі аспекти сучасної практики координації з дисемінації інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти. – 2013. – Вип. 9(1). – С. 110-120.

5. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру в процесі формування співтовариства педагогів-новаторів. Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8-9. – С. 70-75. 8

6.  Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник / за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. ‒ К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. — 256 с.

 7. Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті / Нова педагогічна думка. – 2014. – № 3. – С. 39-44.  

8.  Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: спецкурс / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». ‒ К., 2014. ‒ 32 с.

9.  Інтеграція діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в єдиному освітньо-інформаційному просторі як чинник іноваційного розвитку. Нова педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 12-16.  

10. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. моногр. / Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 296 с.

11. Управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу як проблема дослідження. Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 13-17.  

12. Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016. — (Серія «Управління та адміністрування») — С. 82–97.  

13. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади. Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. – 2016. – Вип. 2. – С. 65-81.  

14. Актуальність дослідницьких проблем інноваційного розвитку в закладах післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу Science Rise, 6/5 (11). ISSN 2313-6286.  

15. Кар’єра: дефініція та актуальність дослідження у сфері освіти дорослих. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. К.: ЦІППО. 2017. С. 189–192.

16. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти, науки та бізнесу. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С. 63–66.  

17. Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті: спецкурс. НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. – 45 с.

18. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний наук.-метод. комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ : Агроосвіта, 2017. 970 с.; С. 81, 297, 300.

19. Career: definition and relevance research in adult education field. Association agreement: from partnership to cooperation(collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р. 266 —270. (Розділ в колективній монографії).  

20. Projects management in the formation of a new model of education management of the combined territorial communities under the conditions of decentralization of power in Ukraine: definitions and aptness of implementation Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 28. No 4. Р. 80–85.  

21.  Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі кластерного підходу / Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу: електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції, 23.11.2018, ПОІППО / за наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик. Полтава : ПОІППО, 2018. 84 с.  

22.  Керівництво командою та теорії лідерства (розділ 2) Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та [ін.]; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – С. 26–39.  

23. Технології стратегічного планування та проєктного менеджменту в управлінні освітою об’єднаної територіальної громади і опорними школами. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол.: О. Алейнікова [та ін.]. Київ: Юстон, 2019. Вип. 10(39). С. 36–59. (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

24. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО у контексті розвитку громадянської освіти в Україні. Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: за заг. ред. В. В. Гуменюк. Хмельницький : ОІППО, 2020. С. 198–203.

25. Стратегическое планирование в управлении опорной школой в условиях децентрализации власти. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 531–537.

26. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога: електр. фахове видання / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; редкол. : Н. І. Білик [та ін.]. ‒ Вип. 5 (194) / голов. ред. О. В. Аніщенко. ‒ 2020. ‒ С. 41–46.   Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти / Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2020. №6(195). С. 20–23.

Новини
СТАРТУЄ АКЦІЯ «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»
15 Березня 2023
Запрошуємо освітян до участі в акції «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»!
Організатори ‑ Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти. Ми продовжуємо підтримувати Вас і сприяти трансформації професійного розвитку під час війни.
Запалюємо освітню ватру перемоги. Ватра – це живе вогнище, багаття. Воно оберігає оселю українців. Його запалюють на Майдані. У ході акції планується проведення 23 вебінарів. Їх будуть проводити для Вас волонтери освітнього фронту – 34 науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, члени віртуальних кафедр Українського відкритого університету післядипломної освіти, наші партнери, працівники Міністерства освіти і науки України, громадські діячі, переможці Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», вчені і практики із закладів освіти України, Республіки Польща, Ізраїлю. Будемо раді вітати спікерів, які хочуть до нас приєднатися і поділитися професійною майстерністю.
Участь у вебінарах безкоштовна. Сертифікат про підвищення кваліфікації 6 год. Ліцензія МОН України: наказ від 15.11. 2016р. № 1492 «Про переоформлення ліцензій».
Слідкуйте за нашими оголошеннями!
Будьмо партнерами у навчанні!

Як стати учасником акції «Освітня ватра перемоги»
Крок 1. Ознайомтеся з тематикою та графіком проведення вебінарів акції «Освітня ватра перемоги».
Крок 2. Зареєструйтеся для участі у вебінарі, заповніть анкету – ці дані потрібні для оформлення сертифікату.
Крок 3. Отримайте посилання на вебінар від організаторів.
Крок 4. Приєднайтеся до вебінару, зазначивши ім’я та прізвище повністю – це важливо для верифікації Вашої особи і видачі сертифікату.
Крок 5. Якщо передбачені відповіді на запитання, участь у дискусії або виконання завдань, беріть активну участь.
Крок 6. Отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації та будьте нашим партнером у навчанні.
Графік проведення вебінарів кафедра ФОД
Графік проведення вебінарів кафедра ПУ
Графік проведення вебінарів кафедра ПВО
Графік проведення вебінарів кафедра МОП
Графік проведення вебінарів кафедра ВОСІКТ