Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Гораш Катерина Вікторівна

1. Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: теорія і методологія : монографія / за наук. ред. Д. О. Пузікова. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. 240 с.

2. Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / за наук. ред. Д. О. Пузікова. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. 160 с.

3. The role of motivation in the self-education of future teacher’s E-mentor 3 (80). Р. 10-17

4. Enlightening activity of the volyn lyceum as an example of pedagogical dedication. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Volume 11/2019/2. Р. 108-118.

5. Програма спецкурсу «Оцінювання рівня інноваційності освітнього середовища гімназії»: зміст і структура. Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. Вип. 25. Київ, 2020. С. 24–40.

6. Підготовка вчителя до роботи в інноваційному освітньому середовищі гімназії. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2019 р., м. Київ) / Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 195–200.

7. Сучасний шкільний підручник: передумови змін. Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14 травня 2019 р.). [Наукове електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 38–40. URL :

8. Апробація елективного курсу «Методи і засоби прогнозування розвитку загальної середньої освіти». Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та інновацій : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наукової конференції (м. Львів, 21–22 червня 2019 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч 1. 77–81.

9. Наступність у впровадженні реформ: початкова школа – гімназія. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.). Київ : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 45–48.

10. Наукові підходи до формування інноваційності як однієї з ключових компетентностей НУШ. Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, жовтень 2019 р.). Київ : Інститут педагогіки, 2019. С. 33–35.

11. Прогнозування розвитку освітніх об’єктів в умовах інноваційних змін. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 30 вересня 2019 р.). [Наукове електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. C. 96.

12. Проєктування освітнього середовища гімназії в умовах інноваційних змін загальної середньої освіти. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. Київ : Інститут педагогіки,2019.С.237–239.

13. Шкільний підручник як інструмент соціалізації учнів в умовах інноваційного освітнього середовища гімназії / Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020.– с. 48-50.

14. Ідеї педагогічної спадщини України в проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020 ‒ с. 147 – 150.

15.  Роль українських народних традицій і звичаїв в освітньому середовищі гімназії. Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р. (електронне видання). Київ : Педагогічна думка,2020. с. 48 – 50.

16. Освітнє середовище гімназії: визначення рівня інноваційності. Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2020 року : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. — с. 55 – 58.

17. Освітнє середовище гімназії: проблеми та перспективи змін. Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. с. 188 – 191.

18. Проєктування освітнього середовища гімназії в умовах інноваційних змін загальної середньої освіти. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2020 рік. Київ : Інститут педагогіки,2020.С.237‒239.