Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Драгунова Віра Валентинівна


1. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 96-101.

2. Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 77(1). – С. 76-80. –

3. Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс], Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 63-67.  

 4. Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 19(1). – С. 155-158.  

5. Організація та процедура дослідження реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах. – 2018. – Вип.61, т.1.– С. 53-55.

6. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти. Збірник наукових праць. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – 2019. – Том 24 – С. 116-124.  

7. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти. Збірник наукових праць [Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова]. Педагогічні науки, реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 60 (1).– С. 140-144. –  

8. Особливості моделювання педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали ІХ міжнародної наук.-практ. конф. – 2017 – с. 92-95.

9. Інноваційний менеджмент у системі освіти як наукова новизна. Теоретико-методичні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – 2017. – с. 133-138.  

10. Інноваційний менеджмент в системі середньої освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – 2019. Вип.6 (20).  

11. Інноваційний менеджмент у системі освіти: сутнісні ознаки та умови функціонування [Електронний ресурс]. Андрогогічний вісник. – 2015. – Вип. 6. – С.81-85  

12. Роль підвищення професійної компетентності керіника відділу освіти функціонування [Електронний ресурс] збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції – 2015. – С.36.  

13. Впровадження інноваційного менеджменту в систему освіти як засіб підвищення конкурентноздатності працівників відділу освіти на ринку праці. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С.256-259.  

14. Модель педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Інноваційна педагогіка: наук.журнал / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – Одеса, 2019. – №11. – С. 31-34.  

15. Технологія реалізації моделі впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Директор школи, ліцею, гімназії. – Київ, 2019. – №2, том І (24).  

16. Особливості моделювання в системі середньої освіти. Europian Humanities studies: State and Sosiety/ Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo, Issu 2. – Poland-Ukraine,2018. – p. 117-136.  

17. Особливості педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології /Гуманітарнй вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди. – К.,2017. – Вип.37 (2). – С.34-41.