Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Маршицька Вікторія В’ячеславівна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук

 1. 1. Дошкільна освіта: доступність і якість для кожної дитини // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні /Нац.акад.пед.наук України; [редкол.: В.Г.Кремень, В.І.Луговий, А.М.Гуржій, О.Я.Савченко]; за заг. ред. В.Г.Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – С.44-50.
 2. 2. Соціокультурні передумови формування особистості старшого дошкільника у багатовимірному соціальному просторі Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника, 14 (4). стор. 196-207. ISSN 2072-4772
 3. 3. Виховання емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до соціальної дійсності Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 6 (71) (173). стор. 29-32. ISSN 2308-5258
 4. 4. Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). стор. 31-44. ISSN 2308-3778
 5. 5. Соціалізація старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі: узагальнення теоретичних підходів Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Том VI (74): тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 37-1. 536 -544
 6. 6. Український вимір виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (20). стор. 306-317. ISSN 2308-3778
 7. 7. Теоретичні основи формування креативності у дітей старшого дошкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (19). стор. 363-372. ISSN 2308-3778
 8. 8. Психолого−педагогічні передумови виховання самостійності дитини старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 35. стор. 240-246. ISSN 2308-5126
 9. 9. Особливості формування світоглядних позицій студентів у нових соціокультурних умовах Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 11 (31). стор. 308-313. ISSN 978-966-2760-14-9(3)
 10. 10. Примусові робітники з Київщини у системі економічної експлуатації Третього Рейху (1942 – 1945 рр.) Література та культура Полісся, 2 (76). стор. 170-179
 11. 11. Культура як фактор соціального та духовного розвитку особистості ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. стор. 827-833. ISSN 978-386688-389-5
 12. 12. Про використання мультимедійних технологій у процесі викладання навчальних дисциплін у ВНЗ Вісник Черкаського національного університету (педагогічні науки), 8 (221). стор. 47-54. ISSN 2076-586Х
 13. 13. Вдосконалення самостійної роботи студентів як засіб оптимізації навчального процесу Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2 (201). стор. 59-63. ISSN 2076-586Х
 14. 14. Проблема впровадження дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах України Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 4 (191). стор. 54-60. ISSN 2076-586Х
 15. 15. Емоційна грамотність педагога як складова його професійної компетентності Вісник Запорізького національного універстету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки, 1 (12). стор. 38-41
 16. 16. Формування індивідуальності особистості студента в контексті цінностей сучасної вищої освіти Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). стор. 393-401. ISSN 978-966-2124-50-7
 17. 17. Особливості формування екологічної компетентності учнів початкової школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (10). стор. 408-417
 18. 18. Психологічні особливості виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, 7. стор. 165-174
 19. 19. Сутнісні характеристики екологічної компетентності учнів початкової школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (8). стор. 20-24. ISSN 966-8059-55-7
 20. 20. Історичний аспект виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (7). стор. 207-212. ISSN 966-8456-43-2
 21. 21. Вивчення особливостей ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (6). стор. 12-19. ISSN 966-8456-25-4
 22. 22. Маршицька, В.В. (2003) Екологічне виховання як чинник соціалазації молодших школярів Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 35. стор. 133-137
 23. 23. Використання соціально-моральних задач у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного віку Дошкільне виховання, 11. стор. 7-10
 24. 24. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ Дослідження за темою. Імекс-ЛТД, м. Київ – м. Кропивницький, Україна
 25. 25. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ Монографія. Друкарня “Мадрид”, м. Харків, Україна
 26. 26. Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника Імекс-ЛТД, м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-189-458-6
 27. 27. Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах ДНЗ ТОВ “Друкарня Мадрид”, м. Харків, Україна
 28. 28. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку Автореферат-Кандитатська thesis, Інститут проблем виховання
 29. 29. Сутнісні ознаки ставлення старших дошкільників до природи та створення ефективного природного середовища у дошкільному закладі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:зб.наук.праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип.23. Кн.1. – 2019. – С.230-239