Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Kравчинська Тетяна Сергіївна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук, доцент

 1. 1. Навчальні тексти нової природи: творимо, радимо, тренуємо: Методичні рекомендації. Київ. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 2021. 61 с.

 2. 2. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: критерії та рівні професійного розвитку фахівців на вибірці методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Publishing House “Baltija Publishing”. с. Riga, Latvia. 2020. 492 р. Р. 115–141

 3. 3. Сriteria and indicators of formation of secondary school teachers’ readiness to apply internet technologies in their work. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol 77. № 3. Р. 292-301

 4. 4. Нелінійне світорозуміння освіти дорослих : неформальна освіта в системі українського відкритого університету післядипломної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск № 77. Київ. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 250 с. С. 113–117

 5. 5. Результати дослідження професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 70. С. 151-155

 6. 6. Педагогіка партнерства: повага до особистості Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 31 січня 2019 року. Вип. 43. С. 333–335

 7. 7. Формування громадянської компетентності педагога Нової української школи Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 8 (37). С. 74-88

 8. 8. Критерії та рівні професійного розвитку фахівців (на вибірці методичних працівників РМК): Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернет конференції 16 жовтня 2019 р. Агроосвіта, м. Київ, Україна. С. 88-91

 9. 9. Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи. Методист. 2018. № 2. С. 38-41

 10. 10. Професійний розвиток методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів): методичні основи дослідження. Методист. 2018. № 6. С. 42-44

 11. 11. Психодіагностичне дослідження професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 62 (5). С. 113-116

 12. 12. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження нової української школи: принцип соціального партнерства. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» Харківська академія неперервної освіти. м. Харків. Україна. 2018. С. 103-105

 13. 13. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження концепції «Нова українська школа». Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія. За наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ. Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України. 2018. С. 265–276

 14. 14. Освіта дітей з особливими потребами. Післядипломна освіта в Україні. Київ. 2017. Вип. 1. С. 77–80

 15. 15. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 6 квітня 2017 року. Харків. Харківська академія неперервної освіти. 2017. С. 85–88

 16. 16. Особливості управління освітнім процесом за дистанційною формою навчання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон. 2017. Вип. 75. Том 2. С. 120–124

 17. 17. Показники професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. ЦІППО, м. Київ. Україна. С. 188-189

 18. 18. Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Зб. Наук. праць. Київ. 2016. Вип. 1 (12). С. 138–144

 19. 19. Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон. 2016. Вип. 70. Том 2. С. 66–69

 20. 20. Особливості управління дистанційним навчанням. Рroceedings of the international academic congress «Еuropean research area: status, problems and prospects». Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» Latvia, Riga, 01–02 September 2016. Р. 69–70

 21. 21. Модель управління формуванням мотивації професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Theory and methods of educational management. 2015. № 1 (15). С. 44–48

 22. 22. Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою. Scientific Journal «ScienceRise»: Педагогічна освіта. 2015. № 5(14) (9). С. 36–40

 23. 23. Аналіз впливу задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності. Scientific Journal «ScienceRise»: Педагогічна освіта. 2015. № 5(9) (4). С. 69–73

 24. 24. Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 10(23). Київ. АТОПОЛ. 2014. С. 77–87

 25. 25. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників як функція управління : наук.-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ. 2014. Вип. 80. С. 40–51
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!