Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Ілляхова Марина Володимирівна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент

Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т меседж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Н. Бібік [та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип 7 (36). – 188с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–69.

 Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (66) лютий 2019 р. Частина 1. – С. 101–106.  

Значення креативних практик в андрагогіці // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; – К : Атопол Груп, 2017. – Вип. 4 (33). – 160 с. – С. – 76–88.  

Теоретико-методологічний аспект формування креативної моделі освіти. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 66 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.  https://lib.iitta.gov.ua/724904/

 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору . Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : зб. наук. пр. Вип 1 (157) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : НУЧК, 2019. 268 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–61.

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної креативності науково-педагогічного працівника. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.  

Концептуалізація поняття «кайрос» у контексті професійного розвитку креативності науково-педагогічного працівника. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. – Вип. 9. – 80 с. – С. 28–34.  

Структура креативності науково-педагогічного працівника. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Херсонський державний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2019 . Вип. LXXXVII. – 208 c. – C. 52 – 58.  

Креативність і творчість: дефініції понять. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич :Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. №23. – С. 95–100.  

Креативні практики у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників. Український педагогічний журнал. Видавництво «Педагогічна думка», 2019, – №2. – 160 с. – С. 38–45.  

Specifics of formation of creative model of education In: Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні” ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна.

Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration Association. Agreement Driving International Changes: Collective Monograph. Chicago: Assent Graphics Communications. 2019. 804 p. pp. 685–704.

Креативна компетентність науково-педагогічного працівника : теоретично-методологічний аналіз. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 61 188 с. Т. 1. – С. – 70–75.

Використання цифрового освітнього контенту у професійному розвитку науково-педагогічного працівника. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею гімназії» – Спеціальний тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 6. – Кн.2. – Том ІІІ (81) – К.: – Гнозис, 2018. 548 с. – С. 239–249.

Creative activity of personality in the context of formation of educational models. Науковий журнал «Молодий вчений» № 3 (67) ,березень 2019 р. 212c.  – С. 90–94.

Systematization of the creativity development methods of scientific and pedagogical workers in the postgraduate education system. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. Вип 12, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – 229 с. – С. 91 – 95.

Монографії

Модус андрагогіки у синергетичній моделі освіти // Синергетика i освіта: Монографiя / За ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014. –– 347с. – С. – 114-137 с.  

Синергія творчості в образах темпоральності //  Синергетика і   творчість : Монографія : За ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини, НАПН України, 2014. – 379 с. – С. – 93 – 118. 

Навчальні спецкурси, програми

Креативний цифровий контент для забезпечення освітнього процесу // Матеріали круглого столу «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року. – Київ

 Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічних працівників в умовах Нової української школи  // Матеріали круглого столу «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року. – Київ

Креативні практики в андрагогіці // Форум неформальної освіти дорослих. 2-3 листопада 2017 року, м. Київ.

Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти як дисипативної системи //Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», 25-27 жовтня 2016 р. –  Київ.

Домінанти професійного розвитку науково-педагогічних працівних в умовах безперервної освіти. // Електронне науково-практичне видання. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (м. Київ, 16 травня 2019 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. C. 387–392.

Освітній відеоконтент

Ілляхова М. В. Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників. Думки експертів. [Електронний освітній відеоконтент].

Віртуальна кафедра андрагогіки. [Електронний освітній відеоконтент].

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія. Теорія, технології». [Електронний освітній відеоконтент].

Хабар. Освітній проект. [Електронний освітній відеоконтент].

Креативний цифровий контент для забезпечення освітнього процесу. [Електронний освітній відеоконтент].

Метаморфози війни: контамінація можливого. Художньо-освітній проєкт. [Електронний освітній відеоконтент].

«Про креативність» скрайбінг 

«Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних праівників». Відеолекція

Вебінар «Креативна матриця прийняття ефективних рішень»

Значення креативних індустрій у професійному розвитку особистості