Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Ілляхова Марина Володимирівна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент

 1. 1.  Модус андрагогіки у синергетичній моделі освіти // Синергетика i освіта: Монографiя / За ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014. –– 347с. – С. – 114-137 с.

 2. 2.  Синергія творчості в образах темпоральності         //  Синергетика і   творчість : Монографія : За ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини, НАПН України, 2014. – 379 с. – С. – 93 – 118.

 3. 3.  Синергія творчості в образах темпоральності         //  Синергетика і   творчість : Монографія : За ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини, НАПН України, 2014. – 379 с. – С. – 93 – 118.

 4. 4.  Формування креативної компетентності як основи розвитку інноваційної економіки // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (10 – 12 травня 2014 року, Львів) / Редколегія. відп. секретар З. С. Скрипник. – Львів, 2014. С. – 145–153.

 5.  5. Андрагогічні принципи формування креативної особистості Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-20 вересня 2014 року, м. Київ. – К.: Ін-т обдаров. дитини, 2014. – 340 с. – С. – 252-259.

 6. 6.  Розвиток креативної компетентності у системі неперервної освіти // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівних навчальних закладів» / НАПН України, Ун-т менедж. Освіти. – К., 2014. – С. – 27-28.

 7. 7.  Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти // Вісник післядипломної педагогічної освіти: зб. наук. пр.. / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – К. : АТОПОЛ, 2014, 264. – Вип. 10 (23). – С. – 37-46.

 8. 8.  Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. – Умань ПП Жовтий О. О., 2014. Вип. 4 – С. – 167–177.

 9. 9. Теоретичні засади формування креативної компетентності педагогічних працівників Особливості впровадження Національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції 26 листопада 2015 р. pp. 37-42.

 10. 10.  Освітній потенціал постмодерної людини: креативність чи спустошення? // Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2014 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. – 53-60.

 11. 11.  Глобальні тенденції і проблеми розвитку освітньо –економічного потенціалу України // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / редколегія ; відп. секретар З. С. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 348 с. – С.- 283 – 290.

 12. 12. Методичні поради: метод «дерево прийняття рішень» // Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник; авт. колектив : Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб. – Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016.  

 13. 13.  Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічних працівників в умовах Нової української школи  // Методист, 2. pp. 52-58.

 14. 14.  Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т меседж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Н. Бібік [та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип 7 (36). – 188с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–69.