Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Положення про Координаційний центр шкіл новаторства

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційний центр УВУПО з розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти

 

  1. Загальні положення

1.1. Координаційний центр Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі – УВУПО) з розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО; КЦШН УВУПО) є структурним підрозділом науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера УВУПО.

1.2. Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО здійснює свою діяльність на громадських засадах відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі освіти; статутів Університету менеджменту освіти, цього Положення про про Координаційний центр УВУПО з розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Положення) та актів локального нормативно-правового регулювання.

1.3. Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО створюється за рішенням виконавчого директора УВУПО за поданням керівників-координаторів КЦШН УВУПО та погодженням із завідувачем віртуальної кафедри управління освітою УВУПО.

1.4. Мета діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО – організація та проведення комплексних узгоджених заходів із наукової, методичної, навчальної й організаційної роботи регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Регіональні ШН), районних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Районні ШН) у контексті реалізації завдань державної освітньої політики з професійного розвитку та підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України, дисемінації їх інноваційного досвіду.

Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО здійснює діяльність щодо вирішення актуальних питань розвитку Регіональних ШН та Районних ШН на принципах наукового менеджменту та педагогічної кооперації.

1.5. Завдання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО:

координація діяльності Регіональних ШН та Районних ШН щодо виявлення, популяризації інноваційних технологій та методик і всебічного впровадження їх у педагогічну практику для підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України всіх рівнів, зокрема, дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти;

організація спільної діяльності Регіональних ШН та Районних ШН щодо участі в роботі лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера з обґрунтування концептуальних, теоретико-методологічних та організаційно-методичних основ професійного розвитку й саморозвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

подання пропозицій щодо проведення експертизи членами експертної ради УВУПО новаторських проєктів і програм науково-дослідницької роботи регіонального рівня;

популяризація новаторського досвіду керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників закладів освіти України, дисемінація кращих практик Регіональних ШН та Районних ШН, сприяння реалізації інноваційних проєктів і програм;

здійснення дисемінації досвіду діяльності закладів освіти щодо їх участі в новаторському русі України, спрямованого на підвищення професійної майстерності та управлінської культури керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оновлення нормативно-правової бази розвитку регіональної освітньої системи, інструментарію управлінської, науково-методичної, науково-дослідної, педагогічної діяльності закладів освіти;

висвітлення інформації про діяльність Регіональних ШН, Районних ШН, Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО у ЗМІ, фахових і науково-популярних виданнях, соціальних мережах тощо.

  1. Основні напрями діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО

2.1. Координація діяльності Регіональних ШН та Районних ШН за напрямами:

дошкільна освіта;

повна загальна середня освіта;

позашкільна освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта;

фахова передвища освіта;

вища освіта;

освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

2.2. Взаємодія з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, державними органами, яким підпорядковані заклади освіти; органами місцевого самоврядування, науковими установами та закладами освіти, громадськими та приватними організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності і розвитку Регіональних ШН та Районних ШН.

2.3. Надання консультативної допомоги Регіональним ШН та Районним ШН із питань організації навчально-методичної, науково-методичної, організаційно-методичної роботи; аналізу її ефективності.

2.4. Моніторинг розвитку новаторського руху в Україні та його впливу на якість освітньої та управлінської діяльності в закладах освіти.

2.5. Обговорення та підготовка рекомендацій щодо впровадження в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти інноваційних підходів, технологій і методик, форм навчання, моделей і прогресивного досвіду щодо зрощення педагога-новатора у закладах різних рівнів освіти.

2.6. Вивчення, узагальнення та пропагування досвіду педагогів-новаторів України, закладів освіти, Регіональних ШН та Районних ШН.

2.7. Підготовка пропозицій і розроблення інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи членами експертної ради УВУПО освітніх інновацій Регіональних ШН та Районних ШН; рецензування друкованих та електронних видань, методичних рекомендацій, навчально-методичних і науково-методичних матеріалів; формування рекомендацій до друку навчально-методичних посібників, підготовлених учасниками Регіональних ШН та Районних ШН.

2.8. Науково-методичний супровід реалізації нормативно-правових актів та методичних рекомендацій у галузі освіти з питань науково-методичного забезпечення освітнього та виховного процесів у закладах  освіти.

2.9. Заслуховування звітів Регіональних ШН та Районних ШН, надання науково-методичної допомоги й рекомендацій щодо впровадження результатів інноваційної діяльності у педагогічну практику.

2.10. Популяризація науково-методичної, навчально-методичної літератури, навчально-методичних посібників та іншої друкованої продукції шкіл новаторства в інформаційно-освітньому середовищі України.

2.11. Сприяння участі Регіональних ШН та Районних ШН у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, програмах і проєктах із метою популяризації новаторського досвіду тощо.

2.12. Сприяння заснуванню міжрегіональних і міжнародних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, обміну досвідом щодо здобуття міжнародних грантів, участі в освітніх та наукових програмах тощо.

  1. Структура та склад Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО

3.1. До складу Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО входять:

голова Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО – обирається за пропозицією керівників-координаторів та членів Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО відкритим чи закритим госуванням;

заступник голови Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО – керівник віртуальної кафедри управління освітою УВУПО – завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

керівники-координатори Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО – працівники кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського та кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

відповідальний секретар Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

члени Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО – координатори Регіональних ШН (працівники закладів післядипломної педагогічної освіти), відповідальні у своїх діях за мережеву взаємодію Районних ШН); члени віртуальних кафедр УВУПО; керівники, науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів освіти, працівники наукових, науково-методичних установ, громадських організацій України.

3.2. Керівників-координаторів Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО визначають на засіданні віртуальної кафедри управління освітою УВУПО за поданням завідувача віртуальної кафедри управління освітою УВУПО із попереднім погодженням із виконавчим директором УВУПО. Строк їхніх уповноважень не обмежений і закінчується за відповідним рішенням.

3.3. Координаторів Регіональних ШН визначають заклади післядипломної педагогічної освіти України. Строки їхніх уповноважень не обмежені і закінчуються за відповідним рішенням керівників закладів післядипломної педагогічної освіти.

3.4. Керівники-координатори організовують діяльність Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО,  а саме:

формують та затверджують план роботи Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

беруть участь у підготовці рішень про створення Регіональних ШН та Районних ШН;

призначають відповідального секретаря Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

приймають рішення щодо залучення експертів і спеціалістів (за потреби);

сприяють діяльності координаторів Регіональних ШН та Районних ШН;

планують і проводять засідання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

висвітлюють роботу Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО, Регіональних ШН і Районних ШН у ЗМІ, на офіційних вебсайтах закладів та установ освіти, здійснюють зв’язки з громадськістю.

3.5. Відповідальний секретар Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО:

здійснює документообіг Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

веде протоколи засідань;

запрошує на засідання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО координаторів Регіональних ШН, Районних ШН і зацікавлених осіб;

інформує учасників Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО про проведену роботу та виконання прийнятих рішень;

веде підготовку інформаційних матеріалів про діяльність Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО шляхом розміщення її на вебсайті.

3.6. Координатори Регіональних ШН:

планують та організовують діяльність Регіональної ШН;

забезпечують координацію діяльності Районних ШН, сприяють участі у всеукраїнських, регіональних проєктах і програмах тощо;

беруть участь у засіданнях Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

надають пропозиції до плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО;

беруть участь у роботі Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО в якості експертів і фахівців проєктів, програм, конкурсів, фестивалів тощо;

організовують збір і аналіз інформації про діяльність Регіональних ШН і Районних ШН;

здійснюють заходи щодо зв’язків із громадськістю з питань діяльності Регіональних ШН і Районних ШН, висвітлюють їх роботу у регіональних та всеукраїнських ЗМІ, на офіційних вебсайтах;

надають інформацію про проведену роботу в Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО.

  1. Організація діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО

4.1. Засідання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО проводяться двічі на рік відповідно до затвердженого плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО.

4.2. Засідання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО є відкритим для всіх зацікавлених осіб та організацій.

4.3. Дата, час, місце проведення і порядок денний засідання визначається керівниками-координаторами Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО за два тижні до його проведення та оголошуються за тиждень до його проведення.

4.4. Підсумки засідання Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО оформляються у формі протоколу.

4.5. Із метою оперативного вирішення актуальних питань Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО може приймати рішення шляхом опитування координаторів Регіональних ШН і Районних ШН. Підсумки опитування оформляються аналітичним звітом на черговому засіданні Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО.

4.6. Підсумки роботи Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО та результати виконання рішень розглядаються щорічно на його підсумковому засіданні.

  1. Повноваження Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО

5.1. Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО здійснює діяльність відповідно до плану роботи УВУПО та затвердженого плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства.

5.2. Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО має право:

пропонувати розгляд питань на засідання експертної ради УВУПО за поданням завідувача кафедри управління освітою УВУПО та погодженням із виконавчим директором УВУПО щодо організації заходів всеукраїнського рівня;

направляти до розпорядників інформації запити, пов’язані з одержанням інформації, необхідної для здійснення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО у межах визначених цим Положенням повноважень;

підтримувати діяльність координаторів Регіональних ШН і Районних ШН для вирішення актуальних питань щодо розвитку новаторського руху;

приймати у межах визначених цим Положенням повноважень рішення, які стосуються організації, координації і розвитку шкіл новаторства в Україні.

  1. Припинення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО

6.1. Положення про Координаційний центр шкіл новаторства УВУПО затверджується виконавчим директором УВУПО за поданням керівників-координаторів КЦШН УВУПО та погоджується на засіданні віртуальної кафедри управління освітою УВУПО.

6.2. Припинення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства УВУПО здійснюється за рішенням виконавчого директора УВУПО за поданням керівників-координаторів КЦШН УВУПО та погодженням із віртуальною кафедрою управління освітою УВУПО.

Підготували:

Любченко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Білик Н. І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського.

Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.