Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Положення про Координаційний центр шкіл новаторства

  1. 1. Загальні положення

1.1. Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України (далі – Координаційний центр шкіл новаторства; КЦШН) є структурним підрозділом науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі – УВУПО).

1.2. Координаційний центр шкіл новаторства здійснює свою діяльність на громадських засадах відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі освіти; статутів Університету менеджменту освіти, цього Положення про Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України (далі – Положення) та актів локального нормативно-правового регулювання.

1.3. Координаційний центр шкіл новаторства створюється за рішенням експертної ради УВУПО за поданням завідувача віртуальної кафедри управління освітою УВУПО та погодженням виконавчого директора УВУПО.

1.4. Мета діяльності Координаційного центру шкіл новаторства – організація та проведення комплексних узгоджених заходів із наукової, методичної, навчальної й організаційної роботи регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Регіональні ШН), районних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти (далі – Районні ШН) у контексті реалізації завдань державної освітньої політики з професійного розвитку та підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України, дисемінації їх інноваційного досвіду.

Координаційний центр шкіл новаторства здійснює діяльність щодо вирішення актуальних питань розвитку Регіональних ШН та Районних ШН на принципах наукового менеджменту та педагогічної кооперації.

1.5. Завдання Координаційного центру шкіл новаторства:

координація діяльності Регіональних ШН та Районних ШН щодо виявлення, популяризації інноваційних технологій та методик і всебічного впровадження їх у педагогічну практику для підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України всіх рівнів, зокрема, дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти;

організація спільної діяльності Регіональних ШН та Районних ШН щодо участі в роботі лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера з обґрунтування концептуальних, теоретико-методологічних та організаційно-методичних основ професійного розвитку й саморозвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

подання пропозицій щодо проведення експертизи членами експертної ради УВУПО новаторських проєктів і програм науково-дослідницької роботи регіонального рівня;

популяризація новаторського досвіду керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників закладів освіти України, дисемінація кращих практик Регіональних ШН та Районних ШН, сприяння реалізації інноваційних проєктів і програм;

здійснення дисемінації досвіду діяльності закладів освіти щодо їх участі в новаторському русі України, спрямованого на підвищення професійної майстерності та управлінської культури керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оновлення нормативно-правової бази розвитку регіональної освітньої системи, інструментарію управлінської, науково-методичної, науково-дослідної, педагогічної діяльності закладів освіти;

висвітлення інформації про діяльність Регіональних ШН, Районних ШН, Координаційного центру шкіл новаторства у ЗМІ, фахових і науково-популярних виданнях, соціальних мережах тощо.

  1. 2. Основні напрями діяльності Координаційного центру шкіл новаторства

2.1. Координація діяльності Регіональних ШН та Районних ШН за напрямами:

дошкільна освіта;

повна загальна середня освіта;

позашкільна освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта;

фахова передвища освіта;

вища освіта;

освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

2.2. Взаємодія з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, державними органами, яким підпорядковані заклади освіти; органами місцевого самоврядування, науковими установами та закладами освіти, громадськими та приватними організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності і розвитку Регіональних ШН та Районних ШН.

2.3. Надання консультативної допомоги Регіональним ШН та Районним ШН із питань організації навчально-методичної, науково-методичної, організаційно-методичної роботи; аналізу її ефективності.

2.4. Моніторинг розвитку новаторського руху в Україні та його впливу на якість освітньої та управлінської діяльності в закладах освіти.

2.5. Обговорення та підготовка рекомендацій щодо впровадження в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти інноваційних підходів, технологій і методик, форм навчання, моделей і прогресивного досвіду щодо зрощення педагога-новатора у закладах різних рівнів освіти.

2.6. Вивчення, узагальнення та пропагування досвіду педагогів-новаторів України, закладів освіти, Регіональних ШН та Районних ШН.

2.7. Підготовка пропозицій і розроблення інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи членами експертної ради УВУПО освітніх інновацій Регіональних ШН та Районних ШН; рецензування друкованих та електронних видань, методичних рекомендацій, навчально-методичних і науково-методичних матеріалів; формування рекомендацій до друку навчально-методичних посібників, підготовлених учасниками Регіональних ШН та Районних ШН.

2.8. Науково-методичний супровід реалізації нормативно-правових актів та методичних рекомендацій у галузі освіти з питань науково-методичного забезпечення освітнього та виховного процесів у закладах  освіти.

2.9. Заслуховування звітів Регіональних ШН та Районних ШН, надання науково-методичної допомоги й рекомендацій щодо впровадження результатів інноваційної діяльності у педагогічну практику.

2.10. Популяризація науково-методичної, навчально-методичної літератури, навчально-методичних посібників та іншої друкованої продукції шкіл новаторства в інформаційно-освітньому середовищі України.

2.11. Сприяння участі Регіональних ШН та Районних ШН у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, програмах і проєктах із метою популяризації новаторського досвіду тощо.

2.12. Сприяння заснуванню міжрегіональних і міжнародних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, обміну досвідом щодо здобуття міжнародних грантів, участі в освітніх та наукових програмах тощо.

  1. 3. Структура та склад Координаційного центру шкіл новаторства

3.1. До складу Координаційного центру шкіл новаторства входять:

голова Координаційного центру шкіл новаторства – обирається за пропозицією керівників-координаторів та членів Координаційного центру шкіл новаторства відкритим чи закритим госуванням;

заступник голови Координаційного центру шкіл новаторства – керівник віртуальної кафедри управління освітою УВУПО – завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

керівники-координатори Координаційного центру шкіл новаторства – працівники кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського та кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

відповідальний секретар Координаційного центру шкіл новаторства;

члени Координаційного центру шкіл новаторства – координатори Регіональних ШН (працівники закладів післядипломної педагогічної освіти), відповідальні у своїх діях за мережеву взаємодію Районних ШН); члени віртуальних кафедр УВУПО; керівники, науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів освіти, працівники наукових, науково-методичних установ, громадських організацій України.

3.2. Керівників-координаторів Координаційного центру шкіл новаторства призначають рішенням експертної ради УВУПО за поданням завідувача віртуальної кафедри управління освітою УВУПО та погодженням виконавчого директора УВУПО. Строк їхніх уповноважень не обмежений і закінчується за відповідним розпорядженням.

3.3. Координаторів Регіональних ШН визначають заклади післядипломної педагогічної освіти України. Строки їхніх уповноважень не обмежені і закінчуються за відповідними розпорядженнями керівників закладів післядипломної педагогічної освіти.

3.4. Керівники-координатори організовують діяльність Координаційного центру шкіл новаторства,  а саме:

формують та затверджують план роботи Координаційного центру шкіл новаторства;

беруть участь у підготовці рішень про створення Регіональних ШН та Районних ШН;

призначають відповідального секретаря Координаційного центру шкіл новаторства;

приймають рішення щодо залучення експертів і спеціалістів (за потреби);

координують роботу координаторів Регіональних ШН та Районних ШН;

планують і проводять засідання Координаційного центру шкіл новаторства;

висвітлюють роботу Координаційного центру шкіл новаторства, Регіональних ШН і Районних ШН, здійснюють зв’язки з громадськістю.

3.5. Відповідальний секретар Координаційного центру шкіл новаторства:

здійснює документообіг Координаційного центру шкіл новаторства;

веде протоколи засідань;

запрошує на засідання Координаційного центру шкіл новаторства координаторів Регіональних ШН, Районних ШН і зацікавлених осіб;

інформує учасників Координаційного центру шкіл новаторства про проведену роботу та виконання прийнятих рішень;

веде підготовку інформаційних матеріалів про діяльність Координаційного центру шкіл новаторства;

забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Координаційного центру шкіл новаторства шляхом розміщення її на вебсайті.

3.6. Координатори Регіональних ШН:

планують та організовують діяльність Регіональної ШН;

забезпечують координацію діяльності Районних ШН, сприяють участі у всеукраїнських, регіональних проєктах і програмах тощо;

беруть участь у засіданнях Координаційного центру шкіл новаторства;

надають пропозиції до плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства;

беруть участь у роботі Координаційного центру шкіл новаторства в якості експертів і фахівців проєктів, програм, конкурсів, фестивалів тощо;

організовують збір і аналіз інформації про діяльність Регіональних ШН і Районних ШН;

здійснюють заходи щодо зв’язків із громадськістю з питань діяльності Регіональних ШН і Районних ШН, висвітлюють їх роботу у регіональних та всеукраїнських ЗМІ;

щорічно надають інформацію про проведену роботу в Координаційний центр шкіл новаторства.

  1. 4. Організація діяльності Координаційного центру шкіл новаторства

4.1. Засідання Координаційного центру шкіл новаторства проводяться двічі на рік відповідно до затвердженого плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства.

4.2. Засідання Координаційного центру шкіл новаторства є відкритим для всіх зацікавлених осіб та організацій.

4.3. Дата, час, місце проведення і порядок денний засідання визначається керівниками-координаторами Координаційного центру шкіл новаторства за два тижні до його проведення та оголошуються за тиждень до його проведення.

4.4. Підсумки засідання Координаційного центру шкіл новаторства оформляються у формі протоколу.

4.5. Із метою оперативного вирішення актуальних питань Координаційний центр шкіл новаторства може приймати рішення шляхом опитування координаторів Регіональних ШН і Районних ШН. Підсумки опитування оформляються аналітичним звітом на черговому засіданні Координаційного центру шкіл новаторства.

4.6. Підсумки роботи Координаційного центру шкіл новаторства та результати виконання рішень розглядаються щорічно на його підсумковому засіданні.

  1. 5. Повноваження Координаційного центру шкіл новаторства

5.1. Координаційний центр шкіл новаторства здійснює діяльність відповідно до плану роботи УВУПО та затвердженого плану роботи Координаційного центру шкіл новаторства.

5.2. Координаційний центр шкіл новаторства має право:

пропонувати розгляд питань на засідання експертної ради УВУПО за поданням завідувача кафедри управління освітою УВУПО та погодженням виконавчого директора УВУПО щодо організації заходів всеукраїнського рівня;

направляти до розпорядників інформації запити, пов’язані з одержанням інформації, необхідної для здійснення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства у межах визначених цим Положенням повноважень;

підтримувати діяльність координаторів Регіональних ШН і Районних ШН для вирішення актуальних питань щодо розвитку новаторського руху;

приймати у межах визначених цим Положенням повноважень рішення, які стосуються організації, координації і розвитку шкіл новаторства в Україні.

  1. 6. Припинення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства

6.1. Положення про Координаційний центр шкіл новаторства затверджується рішенням експертної ради УВУПО за поданням завідувача кафедри управління освітою УВУПО та погодженням виконавчого директора УВУПО.

6.2. Припинення діяльності Координаційного центру шкіл новаторства здійснюється за рішенням експертної ради УВУПО за поданням завідувача кафедри управління освітою УВУПО та погодженням виконавчого директора УВУПО.

 

Підготували:

Любченко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Білик Н. І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського.

Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Новини
СТАРТУЄ АКЦІЯ «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»
15 Березня 2023
Запрошуємо освітян до участі в акції «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ»!
Організатори ‑ Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти. Ми продовжуємо підтримувати Вас і сприяти трансформації професійного розвитку під час війни.
Запалюємо освітню ватру перемоги. Ватра – це живе вогнище, багаття. Воно оберігає оселю українців. Його запалюють на Майдані. У ході акції планується проведення 23 вебінарів. Їх будуть проводити для Вас волонтери освітнього фронту – 34 науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, члени віртуальних кафедр Українського відкритого університету післядипломної освіти, наші партнери, працівники Міністерства освіти і науки України, громадські діячі, переможці Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», вчені і практики із закладів освіти України, Республіки Польща, Ізраїлю. Будемо раді вітати спікерів, які хочуть до нас приєднатися і поділитися професійною майстерністю.
Участь у вебінарах безкоштовна. Сертифікат про підвищення кваліфікації 6 год. Ліцензія МОН України: наказ від 15.11. 2016р. № 1492 «Про переоформлення ліцензій».
Слідкуйте за нашими оголошеннями!
Будьмо партнерами у навчанні!

Як стати учасником акції «Освітня ватра перемоги»
Крок 1. Ознайомтеся з тематикою та графіком проведення вебінарів акції «Освітня ватра перемоги».
Крок 2. Зареєструйтеся для участі у вебінарі, заповніть анкету – ці дані потрібні для оформлення сертифікату.
Крок 3. Отримайте посилання на вебінар від організаторів.
Крок 4. Приєднайтеся до вебінару, зазначивши ім’я та прізвище повністю – це важливо для верифікації Вашої особи і видачі сертифікату.
Крок 5. Якщо передбачені відповіді на запитання, участь у дискусії або виконання завдань, беріть активну участь.
Крок 6. Отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації та будьте нашим партнером у навчанні.
Графік проведення вебінарів кафедра ФОД
Графік проведення вебінарів кафедра ПУ
Графік проведення вебінарів кафедра ПВО
Графік проведення вебінарів кафедра МОП
Графік проведення вебінарів кафедра ВОСІКТ