Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Федій Ольга Андріївна

доктор педагогічних наук, професор

–  голова спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта(2014-2019р.р.);
–  голова спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
–  член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта(2014-2019р.р.);
–  член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2017-2019 р.р.);
–  член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (2018-2020 р.р.);
–  голова науково-методичної лабораторії «Інноваційних освітніх рішень» та наукової лабораторії з естетотерапії кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
–  керівник наукової школи «Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища»;
–  член ученої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського;
–  член редколегій фахових журналів «Етика і естетика педагогічної дії» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) та «Імідж сучасного педагога» (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.Остроградського);
–  співголова Асоціації навчально-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України (2019 р.);
–  експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019 р.).
–  академік Академії акмеології України (2019 р.)

Коло наукових інтересів: проблеми гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої парадигми, автор естетотерапевтичної концепції у вітчизняній освіті

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: