Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Нормативно-правова база щодо організації інклюзивного навчання


Конституція України

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Конвенція про права дитини

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція про права осіб з інвалідністю

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Закон України «Про освіту»

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259)

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 588 від 09.08.2017)

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти»

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 21.10.2020 № 983 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545»

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2020-%D0%BF#Text

Бюджетний кодекс України (стаття 103-3)

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
(від 14.02.2017 № 88)

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text

Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 609 від 08.06.2018)

      https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-prokomandupsihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-vzakladizagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

Щодо посадових обов’язків асистента вчителя

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-675 від 25.09.2012

      https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-675736-12

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-694 від 28.09.2012

      https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12

Листи МОН, що визначають особливості застосування окремих методик роботи із учнями з ООП у закладах середньої освіти, а також засади організації освітнього процесу в спеціальних закладах освіти

      https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/dlya-fahivciv/metodiki-inkluzia

Україна. ІНКЛЮЗІЯ. Система автоматизації роботи інклюзивноресурсних центрів

      http://ircenter.gov.ua/

Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2020 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»  

      https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci