ФОП Просіна Ольга Володимирівна, що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ номер 2782903686, зареєстрована як платник єдиного податку та відноситься до III групи платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, що діє на підставі Договору №Д-02-20 про співпрацю у сфері забезпечення професійного розвитку фахівців від 01.10.2020, іменований надалі — «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання освітніх послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

1.Терміни та поняття

1.1. Договір публічної оферти з надання освітніх послуг — це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання освітніх послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

1.2. Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Дія Замовника, яка вважається акцептом цього договору публічної оферти: оплата рахунку з надання освітніх послуг, який було виставлено Виконавцем.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

2.3. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на роботи (послуги) та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

3. Предмет договору

3.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання в порядку і на умовах, визначених цим Договором, надати Замовнику освітні послуги в системі неформальної освіти.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

– вживати всіх необхідних заходів щодо належної організації та проведення освітнього курсу для Замовника;

– забезпечувати Замовника необхідними нормативно-методичними матеріалами.

4.2. Замовник зобов’язується:

– здійснити в повному обсязі, в строк і на умовах, встановлених Договором, оплату вартості курсу;

– на вимогу Виконавця надавати інформацію та документи, необхідні для належної організації та проведення освітнього курсу  для Замовника;

– підписати Акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг в строк не більше семи робочих днів з дня його отримання.

У випадку, якщо Замовник в строк 3 (трьох) робочих днів не повернув Виконавцю підписаний зі свого боку Акт або відмовляється його підписувати без поважних на те причин та без надання мотивованих письмових пояснень такої відмови з посиланням на чинне законодавство, то такий Акт, підписаний тільки Виконавцем, вважається дійсним і є належним доказом належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором.

4.3. Виконавець має право:

– вимагати від Замовника своєчасного і належного виконання зобов’язань за Договором;

– самостійно і без погодження з Замовником визначати графік, порядок і термін організації курсу;

– отримувати оплату в розмірі, строки і на умовах, встановлених Договором, за надання послуг.

4.4. Замовник має право:

– вимагати у Виконавця своєчасного і належного виконання зобов’язань за Договором;

– запитувати і отримувати інформацію, що безпосередньо стосується процесу організації курсу;

– своєчасно повідомляти Виконавцю будь-яку інформацію, яка може вплинути на належну організацію курсу для Замовника;

– вносити зауваження та пропозиції, які безпосередньо стосуються курсу.

Взаєморозрахунки сторін

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України.

5.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за Договором з дня, наступного за днем, коли таке зобов’язання мало бути виконано, починається сплив триденного строку (три робочих дні) для врегулювання спору шляхом переговорів.

5.3. За порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня в розмірі 0,1 % від вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної у п. 3.1.  даного Договору вартості.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за цим договором, якщо воно трапилось внаслідок обставини непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання договору, виникли поза волею сторін, настанню дії яких вони не могли перешкодити.

6.3. Форс-мажорними обставинами визнані такі: війни, воєнні дії, блокади, аварії, диверсії, ембарго, інші дії іноземних держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, а також рішення органів державної влади.

6.4. Якщо обставини зазначені у пунктах 6.2 та 6.3 цього договору будуть продовжуватись більше 1 місяця, то кожна із сторін буде мати право розірвати цей Договір повністю чи частково і в такому випадку ні одна із сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов’язуються при цьому провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

7. Персональні дані та інформація

7.1. Замовник  надає  Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних з метою:

— провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;

— виконання умов цього Договору;

— реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;

— виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

7.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

7.3. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник  надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

— для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;

— при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору;

— особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України.

З урахуванням умов цього пункту, Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб,  яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовника повідомлений про те, що на http://uvu.org.ua/struktura/elektronnyi-dekanat/ додатково можливо ознайомитися з цим договором та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

7.4. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов’язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору.

7.5. Також Замовник надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору,  інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця,  його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS — повідомлень, з використанням мобільного зв’язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником  Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.

7.6. Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом обробка персональних даних Замовника може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв’язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України іноземними суб’єктами відносин, пов’язаними з персональними даними. Замовник усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Виконавця від пов’язаної із цим відповідальності.

8. Інші умови

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов’язань, а в частині розрахунку — до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.4. Моментом укладення цього договору, є момент оплати рахунку з надання освітніх послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни та відмови від освітніх послуг.

8.5. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті http://uvu.org.ua/  і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).

ФОП  ПРОСІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Код отримувача 2782903686

Рахунок отримувача IBAN UA463052990000026000010104836

в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»»    

МФО 321842