Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кондратова Людмила Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Колективні монографії, методичні посібники
1. Professional development of artistic education teachers in postgraduate education Розділ в колективній зарубіжній монографії: Vector of modern pedagogical and psychological science inиUkraine and EU countries : Collective monograph. Riga :иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 772 p. P 321-337.

2.  «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 310 с.

Підручники
1. «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» Л.В. Київ, 2019. С.92-100, 107-117

2. Мистецтво : підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2018. ‒ 160 с https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/9-mistetstvo-1-klas/12/

3. Мистецтво : підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ. ‒ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2019. ‒ 160 с.

4. Мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ ‒ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2020. ‒ 160 с.

Статті у зарубіжних виданнях
1. Особливості організації дистанційного навчання в післядипломній освіті \\«Modern scientific researches» Выпуск №13-5 (Беларусь, Copernicus, GScholar) 2020 р.С.73-82

2. The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova\\ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37)2020.

 3. Actual problems of the pedagogical mastership development of the musical art teacher under conditions of postoraduate pedagogical tducation\\ScienRise: Pedagogical Education. № 3(30) 2019. P 23-28.

4. Професійний саморозвиток вчителів музичного мистецтва в інформальній освіті. Virtus. Scintific Journal. Вип.35. 2019. С.118-122.  

5. Розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва засобами цифрових технологій в умовах неформальної освіти. Virtus. Scintific Journal. Вип.34. 2019.С.101-105.

6. Розвиток цифрової майстерності вчителя мистецтва в післядипломній освіті. «KELM (Knowledge,Education, Law, Management)» № 5(33), 2020. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України
1. Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтв в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій. Інноваційна педагогіка   2019, Вип 12. С. 100-105.

2. Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Науковий часопис. Київ. Вип.68. 2019. С.126-129.

3. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.2. С. 93-98.

4. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі. Мистецтво та освіта. 2019. № 1. С. 19-22.

5. Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Мистецтво та освіта. 2019. № 3. С. 50-53.

6. Методологічні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.1. С. 120-124.