Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Кондратова Людмила Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Колективні монографії, методичні посібники
1. Professional development of artistic education teachers in postgraduate education Розділ в колективній зарубіжній монографії: Vector of modern pedagogical and psychological science inиUkraine and EU countries : Collective monograph. Riga :иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 772 p. P 321-337.

2.  «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 310 с.

Підручники
1. «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» Л.В. Київ, 2019. С.92-100, 107-117

2. Мистецтво : підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2018. ‒ 160 с https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/9-mistetstvo-1-klas/12/

3. Мистецтво : підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ. ‒ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2019. ‒ 160 с.

4. Мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ ‒ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2020. ‒ 160 с.

Статті у зарубіжних виданнях
1. Особливості організації дистанційного навчання в післядипломній освіті \\«Modern scientific researches» Выпуск №13-5 (Беларусь, Copernicus, GScholar) 2020 р.С.73-82

2. The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova\\ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37)2020.

 3. Actual problems of the pedagogical mastership development of the musical art teacher under conditions of postoraduate pedagogical tducation\\ScienRise: Pedagogical Education. № 3(30) 2019. P 23-28.

4. Професійний саморозвиток вчителів музичного мистецтва в інформальній освіті. Virtus. Scintific Journal. Вип.35. 2019. С.118-122.  

5. Розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва засобами цифрових технологій в умовах неформальної освіти. Virtus. Scintific Journal. Вип.34. 2019.С.101-105.

6. Розвиток цифрової майстерності вчителя мистецтва в післядипломній освіті. «KELM (Knowledge,Education, Law, Management)» № 5(33), 2020. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України
1. Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтв в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій. Інноваційна педагогіка   2019, Вип 12. С. 100-105.

2. Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Науковий часопис. Київ. Вип.68. 2019. С.126-129.

3. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.2. С. 93-98.

4. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі. Мистецтво та освіта. 2019. № 1. С. 19-22.

5. Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Мистецтво та освіта. 2019. № 3. С. 50-53.

6. Методологічні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.1. С. 120-124.