Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Бахмат Наталія Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач віртуальної кафедри Нової української школи

дійсний академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України»; член Наукової ради МОН (секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»); член галузевої експертної ради НАЗЯВО (галузь знань 01 Освіта і педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта); головний редактор «Збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України, включеного до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б»; член редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань (Категорія «Б») «Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”, «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; член і науковий редактор збірника статей Комратського державного університету (Республіка Молдова)

Наукові та професійні інтереси:

напрями розвитку Нової української школи, підготовка компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інші проблеми початкової та вищої освіти України

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: